BEROEPSOPLEIDING AUTORIJ-INSTRUCTEURS ARNHEM

Overmaat 41a | 6831 AE Arnhem | 026 4434343 | info@boaa.nl

BOAA Header Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR DIENSTVERLENING

 

Inschrijving voor een opleiding
Inschrijving voor een opleiding door inzending van het inschrijfformulier of door het inzenden van het digitale inschrijfformulier is -behoudens overmacht- onherroepelijk. Bij inschrijving verklaart de cursist aan de toelatingseisen van de opleiding te voldoen. Beroepsopleiding Autorij-instructeurs Arnhem bv heeft te allen tijde het recht om een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Prijzen/prijswijzigingen
Actuele prijzen van al onze opleidingen zijn altijd opvraagbaar bij ons instituut. Wij maken zo nodig een passende offerte. Bij latere inschrijving zijn prijswijzigingen voorbehouden.

Betalingswijze en -condities
Bij aanvang van de iedere opleiding dient een eerste aanbetaling te zijn voldaan. Bij de B-opleiding wordt het resterende bedrag in 10 maandelijkse termijnen via automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. Incasso vindt ook in de vakantieperiodes plaats. Indien u geen machtiging voor automatische incasso afgeeft, dient het gehele bedrag van de opleidingskosten vóór aanvang van de opleiding te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling ineens ontvangt u korting. Bij alle vervolgopleidingen dienen de resterende opleidingskosten vóór het examen te zijn voldaan.
Indien de volledige opleidingskosten niet zijn voldaan, kan geen examen worden gedaan. Bij achterstallige betaling kan de toegang tot de opleiding worden ontzegd. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder begrepen de kosten voor advocaten, incassobureau’s en deurwaarders met betrekking tot de invordering van de verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de cursist.

Tussentijdse beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding dienen de opleidingskosten van de maand waarin wordt opgezegd volledig te worden voldaan. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk. Restitutie van opleidingskosten na 10 maanden is niet mogelijk.

Onderbreking opleiding
De opleiding mag éénmalig worden onderbroken met een maximale periode van 6 maanden. Hiertoe dient u schriftelijk toestemming bij ons instituut aan te vragen.

Slagingsgarantie
Bij regelmatig lesbezoek krijgt u slagingsgarantie: er worden bij een herexamen geen verdere opleidingskosten in rekening gebracht. Let wel: de exameninstantie brengt u wel de kosten voor het herexamen in rekening. Ook de kosten voor het gebruik van de auto voor de rijproef en de praktijkles worden in rekening gebracht.

Lesmateriaal
Leerboeken en -materialen worden door Beroepsopleiding Autorij-instructeurs Arnhem bv ter beschikking gesteld en zijn bij de prijsvan de opleiding inbegrepen. Vervanging bij vermissing of beschadiging geschiedt tegen kostprijs.

 

 

 

 

 

 

Klachtenprocedure
Van iedere klacht wordt een klachtendossier aangelegd.De klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. In dit klachtendossier worden tenminste de volgende gegevens opgenomen:
- NAW gegevens van de klager;
- indieningsdatum van de klacht;
- naam van de klachtverantwoordelijke;
- omschrijving van de klacht;
- datum en wijze van afhandeling van de klacht;
- gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht;
- status van de klacht (in behandeling/afgehandeld).

 

De te volgen procedure:
Stap 1: de cursist bespreekt de klacht in eerste instantie met de betrokkene. Er wordt geprobeerd tot een passende oplossing te komen. Mocht een oplossing niet direct voorhanden zijn, dan kan de klager overgaan tot stap 2.
Stap 2: Degene met een klacht brengt hiervan de directie van Beroepsopleiding Autorij-instructeurs Arnhem BV door middel van een aangetekende brief op de hoogte. Klager is verplicht dit binnen één week na het betreffende voorval te doen. De directie zal de klacht onderzoeken door navraag te doen bij alle betrokkenen. De directie is verplicht uiterlijk binnen twee weken alle partijen te horen. Indien er langere tijd nodig is voor onderzoek wordt dit met toelichting binnen twee weken na ontvangst van de klacht aan de cursist schriftelijk kenbaar gemaakt. Vervolgens zal de directie binnen 5 werkdagen na
de hoortermjn van twee weken de klager door middel van aangetekende brief op de hoogte brengen van haar besluit. Mocht klager ontevreden zijn met dit besluit, dan kan hij overgaan tot stap 3.
Stap 3: Bij blijvend geschil kan de voorzitter of secretaris van de LBVI als onafhankelijke derde partij optreden en naar eer en geweten na onderzoek tot een gelijke of afwijkende conclusie komen. Mocht klager ontevreden zijn met dit besluit, dan kan hij overgaan tot stap 4.
Stap 4: Tot slot kan de klager zijn klacht voorleggen aan de kanton- of civiele rechter van het arrondissement Arnhem.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Beroepsopleiding Autorij-instructeurs Arnhem bv uit hoofde van de opleiding beperkt zich tot maximaal de opleidingskosten van Beroepsopleiding Autorij-instructeurs Arnhem bv met betrekking tot de desbetreffende opleiding.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen Beroepsopleiding Autorij-instructeurs Arnhem bv en de cursist is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Arnhem, voorjaar 2018